Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden simply you box

Versie 25/05/2018

1. Deze verkoopvoorwaarden regelen de relaties tussen de klant en de e-commerce verkoper Carrefour Belgium of één van haar dochterondernemingen of de betrokken gefranchiseerde winkel via de website www.simplyyoubox.be. De klant is elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden een aankoop realiseert op de website simply you box.

 

Door uw bestelling te bevestigen gaat u formeel akkoord met de hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden. Alvorens uw bestelling te bevestigen, wordt u verzocht deze algemene verkoopvoorwaarden van de Carrefour simply you box-website van Carrefour Belgium te aanvaarden, door het aanvinken van het daartoe voorziene vakje onder het winkelmandje. Wanneer de klant een bestelling plaatst, aanvaardt hij deze algemene verkoopvoorwaarden automatisch.

Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden op eender welk ogenblik te wijzigen. U dient de toepasbare voorwaarden regelmatig te raadplegen. De toepasbare algemene verkoopvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de simply you box-website van Carrefour Belgium op de validatiedatum van uw bestelling.

2.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar zijn en een My Carrefour account hebben (meer informatie kan u hier terugvinden). Indien u nog geen 18 bent, wordt u verzocht uw ouders of voogd te raadplegen alvorens een bestelling te plaatsen.

Op Simply You Box kan u uw Carrefour Bonus Card gebruiken waardoor u  kan genieten van alle voordelen gekoppeld aan het Carrefour Bonus Card programma. Indien u dit wenst kan u uw Carrefour Bonus Card  registreren in uw My Carrefour account.  Meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma kan u hier vinden.

3. De naam en het logo simply you box, evenals de naam en het logo van Carrefour Belgium en van andere ondernemingen op deze website die deel uitmaken van Carrefour Belgium, zijn namen en merken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten.

De gebruiks- en reproductierechten, alsook de intellectuele rechten die verband houden met deze website zijn de exclusieve eigendom van Carrefour Belgium of van één van haar dochterondernemingen of een derde. Buiten het raadplegen van de site, wordt er geen enkele licentie of eender welk ander recht verleend aan eender wie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Deze mogen enkel worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium of de betrokken dochtermaatschappij of de betrokken derde.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mogen deze bv. niet worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium of de betrokken dochtermaatschappij of de betrokken derde.

4. Deze website werd ontworpen om het plaatsen van bestellingen mogelijk te maken en informatie op te zoeken over de producten en diensten van Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen. Deze website geeft toegang tot de Carrefour simply you box-functies.

De klant kan kiezen tussen:

-       een afhaling van de bestelling aan het simply you box afhaalpunt;

-       een thuislevering van zijn bestelling via Bubble Post N.V, voor zover het adres in volgende regio’s ligt: Vlaanderen (alle postcodes), Brussels Hoofdstedelijk Gewest (alle postcodes) en Wallonië met uitzondering van volgende postcodes:

4700-4799

4900-4999

5300-5399, met uitzondering van 5300, 5310 en 5380 waar wel wordt geleverd

5500-5599

5600-5699

6300-6999

 

De klant kan zijn bestelling enkel online betalen.

In geval van online betaling zijn de volgende modaliteiten van toepassing; de online betaling kan dan gebeuren via één van de volgende wijzen van betaling: Visa, Mastercard, Maestro

Indien de klant betaalt met Visa of Mastercard: het totaalbedrag van zijn bestelling wordt gereserveerd na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. De betaling gebeurt op het ogenblik van het afsluiten van de bestelling van de klant door  Carrefour Belgium, namelijk op het ogenblik dat de bestelling klaar staat voor afhaling door de klant in het door hem gekozen simply you box-afhaalpunt/voor levering op het adres dat de klant opgegeven heeft. Indien het  totaalbedrag vermeld op het kasticket hoger zou zijn dan het bedrag op de site weergegeven bedrag bij de validering van zijn bestelling, is de laagste prijs van toepassing.

Indien de klant betaalt met Maestro, vindt de betaling plaats na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. Indien het totaalbedrag vermeld op zijn kasticket dat wordt afgeleverd op het ogenblik van de afhaling/zijn factuur lager is dan het bedrag dat op de site werd aangegeven bij validering van zijn bestelling, betaalt Carrefour Belgium het verschil terug aan de klant aan de hand van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft binnen een termijn van 14 dagen volgend op de dag van afhaling/levering. Indien het  totaalbedrag vermeld op het kasticket hoger zou zijn dan het bedrag op de site weergegeven bedrag bij de validering van zijn bestelling, is de laagste prijs van toepassing.

5. Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen stellen alles in het werk om uw bestelling na te komen zoals deze werd geplaatst op de Carrefour simply you box-website.

6. Alvorens producten aan uw winkelmand toe te voegen, moet u eerst het gewenste type box, indien u opteert voor de afhaling van uw bestelling in een simply you box  afhaalpunt gelegen naast de winkel : het afhaalpunt van uw keuze alsook het tijdstip van afhaling uit de voorgesteld tijdstippen selecteren, indien u opteert voor de thuislevering: het adres waarnaar de bestelling moet geleverd worden (gelegen in één van de regio’s vermeld in punt 4) selecteren .Een bestelling plaatsen via internet kan enkel via de website www.simplyyoubox.be. Afhalen/levering van bestellingen kan enkel op maandag. U kunt uw bestelling ten laatste op woensdagavond bevestigen in de week voor de afhaling/levering, dus 5 dagen voor de afhaal/leveringsdatum. In geval van afhaling, blijft uw bestelling beschikbaar tot maximaal de volgende woensdag na de geopteerde datum voor de afhaling. Indien u opteert voor thuislevering en in geval van afwezigheid, zal de transporteur je contacteren op het gsm-nummer dat u opgaf tijdens uw inschrijving. Enkel als u hiervoor uw goedkeuring geeft, kunnen uw boodschappen ook bij de buren afgeleverd worden. Indien de transporteur u niet kan bereiken, werden uw boodschappen terug meegenomen naar het depot. De transporteur zal de klant nog dinsdagochtend contacteren om een levering op dinsdagavond te organiseren (of op woensdag indien dinsdag een feestdag is). Indien de levering onmogelijk is door de redenen die toe te schijven zijn aan de klant, dan worden de kosten op de klant verhaald en worden de producten teruggestuurd naar het depot.

7. Carrefour Belgium stelt haar producten en diensten op haar simply you box-website zodanig voor dat de klant kennis heeft van de essentiële kenmerken alvorens een bestelling te plaatsen. De foto’s van de producten op de simply you box-website worden enkel ter illustratie vermeld en zijn niet contractueel. Hoewel Carrefour Belgium er alles aan gedaan heeft om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven, kan Carrefour Belgium niet waarborgen dat de weergave van de producten op het scherm van de klant precies overeenstemt met de bestelde producten. De producten kunnen dus kleine verschillen vertonen met de foto’s. Hoewel Carrefour Belgium er alles aan gedaan heeft om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle groottes, gewichten, inhouden, afmetingen en metingen weergegeven op de simply you box-website aanvaardbare verschillen vertonen.

Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie die betrekking heeft op elk product. Desalniettemin zijn voedingswaren constant onderhevig aan aanpassingen zodat de ingrediënten, de voedingswaarden, de dieetwaarden, en de allergenen kunnen wijzigen. Daarom raden wij altijd aan de verpakking en het label van het product te lezen en u niet enkel te baseren op de informatie vermeld op de website.

Bij vragen over onze producten van het Carrefour merk, kunt u steeds contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11, en met de fabrikant voor producten van nationale merken.

Noch Carrefour Belgium, noch één van haar dochterondernemingen, noch de betrokken gefranchiseerde winkel kan aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie met betrekking tot een product dat door de fabrikant werd geleverd.

Informatie met betrekking tot de producten mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Elk onrechtmatig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Carrefour Belgium NV. Dit geldt voor de reproductie, wijziging, vertaling, stockage, verwerking en weergave van de inhoud van de databases, of van andere elektronische systemen en media. De onrechtmatige reproductie of de weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Enkel de afdrukken en downloads van de inhoud van de website voor persoonlijke doeleinden, privé en niet-commercieel, zijn toegestaan.

Carrefour Belgium neemt alle redelijke maatregelen om te garanderen dat de productprijzen correct worden opgenomen in het systeem. Maar er staan heel wat producten op de website www.simplyyoubox.be en het is niet onmogelijk dat, ondanks de inspanningen van Carrefour Belgium, bij sommige producten op de website een verkeerde prijs staat. Carrefour Belgium vergoedt het verschil tussen zijn prijzen en die van de concurrentie (in de winkel of op de website) of die van andere winkels van de Carrefour-groep niet tenzij anders vermeld. Wanneer na een foutieve invoering van gegevens door een druk- of rekenfout aanzienlijk lagere prijzen dan de gangbare prijzen worden geadverteerd, betaalt de klant de laagste prijs, behalve als die prijs onredelijk is en dus helemaal geen verband houdt met de echte waarde van het bestelde product. In dat laatste geval wordt de bestelling geannuleerd, zelfs als ze automatisch werd bevestigd door de verkoper. De klant wordt zo snel mogelijk verwittigd zodat hij, als hij dat wilt, een nieuwe bestelling tegen correcte prijs plaatsen.

8. Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging bij het voorbereiden of het niet voorbereiden van de volledige bestelling. In geval van vertraging of niet-beschikbaarheid van de bestelde producten, verbindt de dienst simply you box van Carrefour Belgium of van één van haar dochterondernemingen of van de verkoper zich ertoe om in de mate van het mogelijke contact op te nemen met de klant om de klant de mogelijkheid te bieden zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren vóór de afhaling/de levering ervan plaatsvindt.

9. Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel behouden zich het recht voor om een reservering niet uit te voeren als er een geschil is tussen de klant en Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de verkoper en/of de betrokken gefranchiseerde winkel.

Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel behouden zich het recht voor de klant te contacteren in geval van een grote reservering om de echtheid ervan te controleren.

Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel behouden zich ook het recht voor om de bestelde hoeveelheden te beperken bij een grote bestelling.

Als de klant misbruik maakt van de website of meermaals zijn bestelling niet komt afhalen, behoudt Carrefour Belgium of één van haar dochterondernemingen zich het recht voor de vereiste maatregelen te treffen om haar belangen te beschermen en een vergoeding te vragen voor de eventueel geleden schade. Als u uw bestelling twee keer niet komt afhalen, wordt uw account geblokkeerd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen en/of de niet-levering van uw bestelling indien deze vertragingen te wijten zijn aan een weigering van uw betaling door de kaartuitgever.

Carrefour Belgium en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken gefranchiseerde winkel behouden zich het recht voor een iets gewijzigde hoeveelheid aan te bieden voor de verse  en/of te wegen producten.

10. De producten blijven eigendom van Carrefour Belgium of van één van haar dochterondernemingen of de betrokken gefranchiseerde winkel tot de klant het volledige bedrag heeft betaald.

11. Klachten, zowel met betrekking tot mogelijke materiële fouten inzake prijs en hoeveelheid, alsook de staat van de goederen, moeten ons uiterlijk bereiken de dag volgend op de dag van afhaling van de bestelling door de klant. Na deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard. Met klachten kunt u terecht bij het onthaal van uw winkel of bij onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11, of via het online formulier op de dag van de afhaling/de levering.

Ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be.

Bij grensoverschrijdende geschillen kunt u terecht bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.

12. De prijzen op de website www.simplyyoubox.be zijn inclusief btw en Recupel voor de producten die onderworpen zijn aan een Recupel-bijdrage en inclusief alle andere belastingen; deze prijzen bevatten ook de kosten van alle diensten die de consument verplicht moet bijbetalen.

Alle prijzen op de website zijn indicatief. Het totaalbedrag van uw bestelling op de website is dus ook louter indicatief. De gefactureerde prijzen bij de afhaling/levering zijn de prijzen die gelden op de dag van de bestelling. De website kan foutieve prijzen bevatten.

13. Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld indien deze onvolledig, niet correct of niet meer up-to-date is.

14. U beschikt voor elke aankoop over het recht uw bestelling terug te brengen binnen de 14 kalenderdagen na de afhaling/levering van uw bestelling. Tijdens die termijn mag u uw bestelling kosteloos en zonder opgave van reden terugbrengen (de retourkosten zijn wel te uwen laste). De volledige aankoopprijs wordt dan terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als door de klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt.

De terugbetaling kan evenwel worden uitgesteld tot de goederen werden teruggebracht.

Wij raden u aan om de goederen en de verpakking tijdens de herroepingstermijn met zorg te behandelen en de goederen niet uit te pakken of te gebruiken tenzij dit nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen al dan niet wilt behouden. Indien u uw herroepingsrecht uitoefent, verzoeken wij u de goederen in de oorspronkelijke verpakking en in goede staat terug te brengen, vergezeld van alle meegeleverde accessoires en, in de mate van het mogelijke, in de originele verpakking en staat, voorzien van alle documentatie (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon, overeenkomstig onze onderstaande instructies).

U bent verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit handelingen die niet noodzakelijk waren voor het bepalen van de aard, de kenmerken en de werking van de producten.

Voor de terugzending van een product moet u het formulier  op de website invullen, en het product vervolgens samen met uw aankoopbewijs (kasticket/factuur) in z’n oorspronkelijke verpakking aanbieden aan het onthaal van de winkel waar de bestelling werd afgehaald (of op een simply you box afhaalpunt in geval van thuislevering).

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kunt u uw herroepingsrecht niet uitoefenen:

- voor de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

-voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

-voor de levering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;

-de levering van goederen en de verstrekking van diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

-de levering van goederen die na levering en door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

-de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

-dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering begonnen is met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de klant erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

-de levering van een krant, een tijdschrift of een magazine, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

-de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is afgeleverd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, mits de klant ook erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

-de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering door de klant werd verbroken (deze uitzondering omvat meer bepaald: producten voor hygiëne, schoonheid en gezondheid, onderkleding, lingerie, badpakken, voedingsproducten of producten die in aanraking komen met voedingsmiddelen);

-de dienstenovereenkomsten voor weddenschappen en loterijen;

-Enz.

Zijn dus uitgesloten: voedingsmiddelen waaarvan de verpakking reeds werd geopend, of producten die reeds hun uiterste vervaldatum hebben bereikt.

15. Wanneer een verbruiksproduct niet conform is, hebt u een garantietermijn van 2 jaar, d.w.z. wanneer het geleverde product niet overeenstemt met het bestelde product. Als er zich gedurende deze periode een defect voordoet, zal Carrefour Belgium het product vervangen of herstellen, afhankelijk van de keuze van de klant (behalve wanneer dit onmogelijk of buiten proportie zou zijn). Indien de herstelling of vervanging buiten proportie of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, hebt u het recht een korting of terugbetaling te vragen. Bij een geringe fout kunt u geen terugbetaling vragen.

Bij een vaststelling binnen de eerste zes maanden, wordt de fout geacht aanwezig te zijn van bij de afhaling. Als Carrefour Belgium het daar niet mee eens is, moet Carrefour Belgium het tegendeel bewijzen. Bij een vaststelling later dan zes maanden na de afhaling, moet de klant bewijzen dat het product niet conform was bij de afhaling/levering.

Om een beroep te kunnen doen op deze garantie, moet u de gebreken doorgeven aan Carrefour Belgium binnen een termijn van twee maanden nadat u ze hebt opgemerkt of had moeten opmerken, en u moet het defecte product ook binnen die twee maanden terugbrengen naar het onthaal van het Carrefour verkooppunt in België waar u het product gekocht hebt.
Deze garantie is enkel geldig voor producten die in België werden aangekocht door de consument. Carrefour Belgium is niet verantwoordelijk ten opzichte van de klant als:

-       de klant de producten niet heeft gebruikt waarvoor ze bestemd zijn;

-       het betrokken product werd aangepast, bewerkt of hersteld;

-       het betrokken product beschadigd werd, opzettelijk of wegens nalatigheid van de klant;

-       het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normaal gebruik.

Naast de wettelijke garanties die Carrefour Belgium verplicht moet verstrekken (zie hierboven), kan voor sommige op de website verkochte producten een fabrieksgarantie van toepassing zijn die wordt toegekend door de fabrikant, en waarvan de reikwijdte en looptijd verschillen naargelang het type product en de merken. Met andere woorden, de fabrieksgarantie wordt niet toegekend door Carrefour Belgium, maar rechtstreeks door de fabrikant.

Carrefour Belgium vraagt de klanten om de met het product meegeleverde bijsluiter aandachtig te lezen, alsook de precieze fabrieksgarantievoorwaarden die voor sommige producten voorzien kunnen zijn. De garanties worden samen met het product geleverd en kunnen meestal worden geraadpleegd op de website van de fabrikant. Om te kunnen genieten van de door de fabrikant toegekende fabrieksgarantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant en niet met Carrefour Belgium.

Carrefour Belgium kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de fabrikant zou weigeren zijn garantie toe te passen omwille van de hierboven opgesomde redenen.

16. Klachtenprocedure: Natuurlijk hopen wij dat al onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Mocht u toch klachten hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via http://contact.carrefour.eu/NL/.

Ontevreden ondanks onze inspanningen ? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be.

Bij grensoverschrijdende geschillen kunt u terecht bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.

17. Carrefour Belgium doet haar best om de website zo veel mogelijk te beveiligen via alle redelijke middelen.
Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computeruitrusting veroorzaakt door het gebruik van deze website. Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor een –zelfs tijdelijke- onderbreking van de dienstverlening op de website.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een –zelfs tijdelijke- onderbreking van de dienstverlening op de website.


Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarop Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen geen enkele technische of inhoudgerelateerde controle uitoefenen.

De aansprakelijkheid van Carrefour Belgium en haar dochterondernemingen kan niet ingeroepen worden in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten in verband met de informatie (met name over de prijzen) op de website. De foto’s of andere afbeeldingen die worden gebruikt om de artikelen te illustreren, hebben geen contractuele waarde. Carrefour Belgium kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg zou zijn van door de klant meegedeelde onvolledige of misleidende foutieve informatie.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen ten opzichte van de andere partij na te komen. In dat geval hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de  overmacht of uw bestelling definitief te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen ten aanzien van u geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, technische incidenten, energiestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van onze website, de niet of laattijdige levering van leveranciers of andere derden en  het ontbreken van een goedkeuring die via instanties moet worden verkregen.

18. In België is de dienst die wordt voorgesteld door de Carrefour simply you box-website van Carrefour Belgium beperkt tot het Belgisch en Luxemburgse grondgebied. De Belgische wetgeving is van toepassing en alleen de rechtbanken gevestigd op het Belgisch grondgebied zijn bevoegd.

19.

Carrefour Belgium N.V. verwerkt uw gegevens op basis van deze overeenkomst (contactgegevens, uw aankopen, uw leveradres of pick up point, uw surfgedrag, …), als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer en het leveren van de dienst simply you box (verwerking van uw bestelling, leveren van uw bestelling, automatische besluitvorming en direct marketing) en dit, in overeenstemming met de privacyverklaring van Carrefour Belgium N.V. die u kan terugvinden op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

Carrefour Belgium verwerkt daarenboven uw gegevens die zij verzamelt via Simply You Box om uw ervaring binnen Simply You Box te optimaliseren en eventueel te personaliseren.

Op Simply You Box kan u uw Carrefour Bonus Card gebruiken waardoor u  kan genieten van alle voordelen gekoppeld aan het Carrefour Bonus Card programma. Indien u dit wenst kan u uw Carrefour Bonus Card  registreren in uw My Carrefour account.  Meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma kan u hier vinden.

Uw persoonsgegevens worden binnen Simply you box gedurende maximaal 18 maanden na uw laatste bestelling bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd. Het gebruik van uw recht op verwijdering, zoals uiteengezet in de privacyverklaring, doet geen afbreuk aan het naleven door Carrefour Belgium N.V. van haar wettelijke verplichtingen (bv: wettelijke garantie). In het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour Belgium, worden de gegevens niet verwijderd.

 

Als u kiest voor thuislevering, zullen uw data doorgegeven worden aan Bubble Post voor de uitvoering van de levering. Zij zullen uw gegevens enkel en alleen gebruiken voor de uitvoering van deze overeenkomst.

BedrijfsGegevens en firmanaam:

Firmanaam:

Carrefour Belgium NV

Centrale en maatschappelijke zetel:

Carrefour Belgium

Olympiadenlaan 20

1140 Evere

R.P.R. Brussel - btw BE 0448.826.918

 


 [t1]Kan je een link voorzien naar voorwaarden connect

 [t2]Kan je een link voor zien naar voorwaarden bonus ?